Vòng kèn
Màng kèn D450
Màng kèn 72.2 tròn
Màng 40 nhiều mẫu
Mixer yamaha MG16XU
Mixcer Yamaha MGP 24X
Mixcer Soundcraft EFX8
Mixcer BMG 1202F